Lembar Pernyataan

LEMBAR PERNYATAAN
KESEDIAAN MEMATUHI KETENTUAN PELAKSANAAN KKN TEMATIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :
1.      Nama                           :
2.      NRP                            :
3.      Prodi/Fakultas             :
4.      Alamat                                    :
5.      No. HP                        :
Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk memenuhi/mematuhi ketentuan pelaksanaan KKN Tematik Semester Genap 2015/2016. Apabila terbukti melanggar aturan/tata tertib maka sanggup menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada panduan pelaksanaan KKN tematik Semester Genap 2015/2016.
Demikian pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya.
                                                                                    Bangkalan, 12 Juni 2016        
                                                                                    Mahasiswa(........................................)

NIM

Komentar